12. novembra kolēģijas lēmumi, informācija

  • Piektdien, 27. novembrī, LIZDA vienas dienas skolotāju brīdinājuma STREIKS (mācās tikai 6. un 9. klase).
  • Aktualizēt noteikumus par mobilo ierīču nelietošanu skolas telpās. Skolotāji ir tiesīgi atsavināt mobilo un atdot to tikai vecākiem, ja skolēns mobilo turpina lietot arī pēc aizrādījuma.
  • Tirdziņā rūķu darbnīcas un kafejnīcas darbu sāk tikai pēc koncerta.
  • Klašu audzinātāji instruē skolēnus par uzvedību masu pasākumos.