Mērķi un uzdevumi

RVAV biedrībā ir apvienojušies skolas attīstības atbalstītāji, kas vēlas veicināt:

  • kvalitatīvas valdorfizglītības un skolas darbības un ilgtermiņa attīstības nodrošināšanu;
  • visu skolas audzēkņu, vecāku, administrācijas un pedagogu sadarbības sekmēšanu; sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērnu atbalstīšanu;
  • skolas saimniecisko jautājumu risināšanas atbalstīšanu, drošas un estētiskas vides veidošanu;
  • sabiedrības izglītošanu valdorfpedagoģijas jautājumos, tā veicinot demokrātiskas un tolerantas sabiedrības nostiprināšanos;
  • multikulturālas sabiedrības attīstības veicināšanu vietējā un starpvalstu mērogā.