Par neattaisnoto mācību kavējumu novēršanu

Gan skolotājiem, gan vecākiem no šī mācību gada būs rūpīgāk jāpievērš uzmanība bērnu kavējumiem skolā un to attaisnoto dokumentu iesniegšanai, jo septembrī MK ir apstiprināti grozījumi noteikumos par neattaisnotiem izglītojamo kavējumiem. Tas nozīmē – tiklīdz kādam audzēknim būs 20 neattaisnoti kavētas stundas, skolai jāinformē IZM.

 

Kaut arī mūsu skolā līdz šim neattaisnotie skolēnu kavējumi nebija liela problēma, tomēr ir lietderīgi katram ievērot noteikto kārtību, tāpēc skolotāju 8. septembra kolēģijā klašu skolotājiem tika izteikts lūgums atgādināt visiem vecākiem – kavējuma attaisnojošas zīmes jāiesniedz tajā dienā, kad bērns atgriežas skolā, kā arī jāinformē klases audzinātāja uzreiz, kad ir zināms, ka skolēns neapmeklēs skolu.
 
Turpmāk informācija par skolēnu ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, to iemesliem un veicamo rīcību problēmas risināšanai izglītības iestādēm būs jāievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Savukārt Izglītības kvalitātes valsts dienests reizi gadā apkopos un analizēs informāciju, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām un izglītības iestādēm priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.
 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta veiktā izpēte liecina, ka situācija ar neattaisnotiem kavējumiem pamazām uzlabojas – 2015./2016. mācību gadā neattaisnotu kavētāju skaits vispārējā vidējā izglītībā, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem mācību gadiem, ir samazinājies no 3,5% uz 1,4% no kopējā skolēnu skaita. Tomēr nepilnības kavējumu uzskaitē, datu apkopošanā un neattaisnotu kavējumu novēršanā joprojām pastāv, tāpēc ir nepieciešams precizēt institūciju kompetenci un atbildību neattaisnotu kavējumu novēršanai. Neattaisnoti kavējumi ir viens no riska faktoriem bērnu un jauniešu priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai, tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija šīs problēmas risināšanai izstrādājusi kompleksu pasākumu plānu.
 
Šodien veiktie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, ir viens no soļiem, kas palīdzēs laikus identificēt problēmas un operatīvi saskaņot rīcību to novēršanai.
 
2016.gada 6. septembrī, valdībā apstiprinātais noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”” pieejams MK mājaslapā un to var skatīt  šeit >>>
 
Vairāk par šo tēmu var lasīt šeit >>>