RVAV biedrības biedru sapulce 5. decembrī

Rīgas Valdorfskolas attīstības veicināšanas biedrības biedru kopsapulce notika 5.decembrī  plkst. 18.30. Bija aicināti visi esošie biedri un arī interesenti.

Biedru sapulces DARBA KĀRTĪBA

 

1. Valdes ievēlēšana – biedrības valdē atkārtoti ievēlēja Aināru Krastiņu (priekšsēdētājs), Daci Rukuti-Tomševicu un Jurģi Vizuli.
2. Jauno biedru uzņemšana – biedrībā uzņēmām 9 jaunus biedrus.
3. Finanšu pārskats – Laura Kostomārova iepazīstināja ar pārskata periodā paveikto, izdarīto un to, kā tas atspoguļojās biedrības finanšu rādītājos.
4. Biedrības loma skolas dzīvē – tika uzsvērts, ka tagad bez biedrības līdzdalības skolas ikdienas dzīve būtu grūti iedomājama.
5. Par sadarbību ar vecākiem skolotāju skatījumā – skolas direktore Māra Svilāne pastāstīja, cik ļoti noderīgs ir RVAV biedrības brīvprātīgais atbalsts skolotāju tālākizglītībā un visā skolas sakārtošanas darbā.Tika izteikta pateicība aktīvajiem skolas vecākiem, visiem, kuri ir biedrības darbību atbalstījuši ar saviem ziedojumiem.
6. Dažādi jautājumi.