Statūti

LATVIJAS VALDROFIZGLĪTĪBAS DRAUGU BIEDRĪBAS STATŪTI
1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Valdorfizglītības draugu biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).

 

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt valdorfpedagoģijas ideju un izglītības iestāžu popularizēšanu Latvijas sabiedrībā;
2.1.2. pārstāvēt valdorfizglītības iestāžu vecāku un atbalstītāju viedokli Latvijā un starptautiski;
2.1.3. nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu par valdorfpedagoģijas jautājumiem dažādu izglītības iestāžu vecākiem un atbalstītājiem.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 
4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 36 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz viena ceturtā daļa no visiem Biedrības biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces kompetencē ir:
7.8.1. Biedrības Statūtu grozījumi un papildinājumi;
7.8.2. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu;
7.8.3. Biedrības valdes ievēlēšana un atcelšana no amata;
7.8.4. Biedrības Revidenta ievēlēšana un atcelšana no amata;
7.8.5. Biedrības gada pārskata apstiprināšana;
7.8.6. citi jautājumi, kuru izskatīšanu ierosina biedru sapulces dalībnieki un/vai Biedrības Valde.
7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 
8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, kurus ieceļ Biedrības sapulce uz trim gadiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Pirmo biedrības valdes priekšsēdētāju ievēl dibinātāji.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valde organizē biedrības saimniecisko darbību un veic tās uzskaiti, katra valdes locekļa atbildību nosakot ar valdes lēmumu.
8.5. Valdei ir noteiktas jauktas pārstāvniecības tiesības. Biedrību pārstāv Biedrības priekšsēdētājs viens pats atsevišķi vai valdes loceklis kopā ar vienu valdes locekli.
8.6. Par darbu Valdē biedru sapulce valdes locekļiem var noteikt atlīdzību. Atlīdzības apmēra noteikšana ir Biedru sapulces kompetence.

 

9. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10. nodaļa. Biedrības darbības finansējums un biedru nauda.

10.1. Biedrības darbības finansējums tiek iegūts no mecenātu ziedojumiem, sponsoru iemaksām, projektu konkursos piesaistītā finansējuma, biedru iemaksām un tiek piešķirts katram atsevišķam projektam vai aktivitātei, par to pieņemot Valdes lēmumu.
10.2. Biedrības biedri veic ikgadējas iemaksas jeb biedru naudu, kuras apmēru un samaksas kārtību nosaka Biedru sapulce ar nolikumu par biedru naudu.

 

 
Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2015. gada 17. martā.