Statūti

BIEDRĪBAS
”RĪGAS VALDORFSKOLAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAS BIEDRĪBA”
STATŪTI
Rīga, 2012.

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Rīgas Valdorfskolas attīstības veicināšanas biedrība”,
saīsināti: “biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi:
2.1.1. kvalitatīvas valdorfizglītības nodrošināšana; skolas darbības un
ilgtermiņa attīstības veicināšana;
2.1.2. visu skolas audzēkņu, vecāku, administrācijas un pedagogu sadarbības sekmēšana; sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērnu atbalstīšana;
2.1.3. skolas saimniecisko jautājumu risināšana, drošas un estētiskas vides veidošana;
2.1.4. sabiedrības izglītošana valdorfpedagoģijas jautājumos, tā veicinot demokrātiskas un tolerantas sabiedrības nostiprināšanos;
2.1.5. multikulturālas sabiedrības attīstības veicināšana vietējā un starpvalstu mērogā.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona vai juridiska persona, vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas atbalsta Biedrības mērķus un statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēj neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk nekā 24 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. Piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūcijas protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedru nauda.

6.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, tās apjomu nosaka valde.

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedru regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā, bet ne vēlāk par 31. martu.

8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram uzaicinājumu.

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā ceturtā daļa biedru.

8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūta grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.9. Biedrības kompetencē esošos jautājumos lēmums var tikt pieņemts nesasaucot biedru sapulci, ja Biedrības valdes sagatavots lēmuma projekts tiek saskaņots elektroniski ar visiem biedriem.

9.nodaļa. Izpildinstitūcija.

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, un kuru uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce.

9.2. Biedru sapulce no valdes locekļu vidus uz diviem gadiem ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

9.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pastāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

9.5. Valdes loceklis var pildīt savus pienākumus par atlīdzību, ja ir tāds kopsapulces lēmums.

9.6. Valde sanāk pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

10.nodaļa. Revidents.

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.2.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

Biedru sapulces pilnvarotie pārstāvji:

Ainārs Krastiņš __________________________________

Dace Rukute-Tomševica __________________________________

Jurģis Vizulis __________________________________

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2012. gada 1. oktobrī.