Programma skolām “Līderis manī”

PROJEKTA MISIJA

Pilnveidot personības raksturu un atraisīt talantus katrā bērnā.

Līderis manī programma palīdz skolotājiem integrēt personīgās efektivitātes principus mācību priekšmetos un skolas ikdienā. Programma nodrošina visas skolas iesaisti pārmaiņu procesā, kurā skolotāji un skolēni apgūst praksē pierādītas līderības prasmes, veido kopīgu valodu un kultūru skolā, kas balstīta uz efektivitātes principiem un ar tiem saistītiem Stīvena Koveja Veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.
Projekta mērķis: Attīstīt skolas kultūru un 21.gadsimta prasmes skolēnos, ieviešot Līderis manī programmu 2 skolās 3 gadu periodā.

PROJEKTA GAITĀ:

 • Skolas personāls izstrādās skolas attīstības vīziju un noteiks rezultātus, kādus vēlas sasniegt, iesaistot skolēnus un vecākus;
 • Personāls apgūs 7 efektivitātes paradumus un būs paraugs skolēniem līderības prasmju attīstīšanā;
 • Skolas personāls apgūs komandas darba principus, izveidos komandu skolas rīcības plāna izstrādes un īstenošanas koordinēšanai;
 • Skolotāji apgūs veidus, kā integrēt 7 efektivitātes paradumus un citus līderības instrumentus skolas kultūrā un mācību priekšmetos;
 • Skolotāji attīstīs prasmes atraisīt katra bērna talantus un spējas, un iesaistīt vecākus skolēnu atbalstam.
 • Lai palīdzētu ieviest Līderis manī programmu, tiks tulkoti un aprobēti mācību materiāli skolotājiem un skolēniem, skolas saņems konsultatīvu atbalstu visa projekta laikā, kā arī tiks nodrošināti resursi un komunikācijas iespējas projekta mājaslapā.

Skolotāju dalība projektā Līderis manī nodrošinās profesionālo pilnveidi programmā „Skolas kultūras pilnveide 21. gadsimta prasmju attīstīšanai skolēnos” (80 ak. st., 6 moduļi), kas ir saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Līderis manī (angļu val. – Leader in Me) modelis darbojas ASV kopš 1999. gada un ir ieviests vairāk nekā 1390 skolās visā pasaulē. Mums tuvajā Skandināvijā Līderis manī programma tiek īstenota 8 skolās Zviedrijā, 8 pirmskolās Norvēģijā un 2 pamatskolās Dānijā. Austrumeiropā Līderis manī programma ir ieviesta divās skolās Ungārijā, bet Polijā un Igaunijā programmu sāka īstenot 2013. gada septembrī.

Programmai ir pārsteidzoši rezultāti – tai ir nozīmīga ietekme uz visu vecumu skolēnu dzīvēm, kuri pārstāv visdažādākās kultūras, sociālekonomiskās grupas un kuriem ir atšķirīgs spēju līmenis. Konkrēti piemēri un datu analīze apliecina sekojošo: paaugstinās skolēnu pašapziņa, atbildības izjūta, attīstās iniciatīva, radošums, pašorganizācijas spējas, mērķtiecība, problēmu risināšanas, saskarsmes un sadarbības komandā spējas, kā arī tolerance pret atšķirīgo un akadēmiskie sasniegumi. Skolu iekšējā kultūra uzlabojas, būtiski samazinās disciplīnas problēmas, pieaug skolotāju gandarījums un vecāku apmierinātība un iesaiste.

VEIKSMĪGU CILVĒKU 7 PARADUMI UN 21. GADSIMTA PRASMES
7 PARADUMI 21. GADSIMTA PRASMES

 Neatkarība

Esi proaktīvs

Sāc ar rezultāta vīziju

Sāc ar svarīgāko

 • iniciatīva
 • atbildība
 • sevis vadība
 • personīgā produktivitāte
 • mērķu izvirzīšana
 • plānošana
 • organizēšana
 • laika plānošana

 Savstarpēja atkarība – sadarbība

Domā par abpusēju uzvaru

Vispirms centies saprast, un tad tikt saprasts

Esi sinerģisks

 • konfliktu risināšana
 • saskarsmes prasmes
 • sadarbības prasmes
 • starp-kultūru prasmes
 • darbs komandā
 • problēmu risināšana
 • radošums
 • analītiskās prasmes

Nepārtraukta pilnveide

Uzasini zāģi

Sirds, ķermenis, prāts un gars

 • veselība un higiēna
 • emocionālā stabilitāte
 • jēgpilns darbs
 • izklaide
 • vēlme mācīties
 • tehniskās prasmes
SKOLAS IEGUVUMI
 • Iespēja veidot skolas kultūru, kura vērsta uz izcilību.
 • Vienoti principi sekmīgai skolas darbībai un pārmaiņu vadībai.
 • Sadarbība ar treneru komandu, kura sniedz atbalstu programmas īstenošanā un pārmaiņu procesā.
 • Iespēja strādāt dinamiskā pārmaiņu procesā, meklējot skolai būtiskas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.
 • Profesionālās pilnveides kursi skolas pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem par programmas darbības principiem.
 • Metodiskie materiāli un metodes darbam ar skolēniem.
 • Sadarbība ar citām skolām Latvijā un pasaulē, kuras savas darbības pilnveidei izmanto programmas „Līderis manī” vadlīnijas.

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey projektu skolām, sazinieties ar projekta vadītāju Eviju Apini vai biroja vadītāju Annu Carjovu.