Par Rīgas Valdorfskolu

 

Rīgas Valdorfskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas (no 1,5 līdz 7 gadiem) un akreditētu pamatskolas izglītības programmu.
• Skola izvietota divās ēkās. Pamatskola atrodas vēsturiskajā arhitekta Šmelinga projektētajā ēkā Baltajā ielā 10, bet  pirmsskolas grupām ir renovēta atsevišķa bērnudārza ēka Baltajā ielā 15. Skolēni un audzēkņi ierodas no ļoti plašas apkārtnes, jo daudzus vecākus interesē iespēja izglītot savus bērnus, ievērojot valdorfpedagoģijas principus.

• Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta. Budžeta resursu sadalījums tiek apspriests skolas padomes un skolotāju kolēģijas sēdēs, tādējādi nodrošinot efektīvu un racionālu izlietojumu.

MĒRĶI UN UZDEVUMI

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Veicināt katra skolēna unikālās esamības pašattīstīšanos, palīdzot viņam iepazīt labo, skaisto, patieso.

Sagatavot skolēnus aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību.

Mācību process

Mūsu skolā – RĪGAS VALDORFSKOLĀ – izglītība tiek apgūta ar valdorfpedagoģijas metožu palīdzību. Kaut gan skolā mācās tādi paši bērni kā visur citur, bet īpaša ir skolotāju attieksme un valdorfpedagoģija, kas šeit valda. Īpaši ir arī mūsu skolas audzēkņu vecāki, kas izvēlējušies saviem bērniem šo netradicionālo skolu, jo gaisotne, kāda te jūtama, piesaista un rada uzticēšanos.

Valdorfskolā pamatskolas izglītības apguve var sākties, kad bērns ir skolai gatavs. Parasti tas notiek gandrīz septiņu gadu vecumā pēc pirmo piena zobu nomaiņas un bērna uzmanības koncentrēšanās spēju parādīšanās. Tāpēc pirms iestāšanās skolā svarīga ir saruna ar skolas psiholoģi, kas nosaka, vai agrīnās bērnības rotaļu laiks jau ir aiz muguras. Valdorfskolā  tiek pievērsta uzmanība veselību veicinošam mācību procesam un tiek uzskatīts, ka pāragra intelektuālā attīstība, nesasniedzot piemērotu vecumu, var būt daudzu hronisku slimību cēlonis.

Mācību metodes

Pamatskolā visi mācību priekšmeti tiek saistīti ar daudznozaru mākslas – vizuālās mākslas, teātra, eiritmijas (kustību mākslas), dziedāšanas, mūzikas instrumentu spēles un amatniecības – apguvi. No pirmās klases tiek mācītas arī divas svešvalodas (angļu un vācu vai angļu un krievu). Viens no galvenajiem uzdevumiem, ko sev izvirza skola, lai skolēniem rastos vēlme mācīties, ir radīt interesi ne tikai par katru mācību priekšmetu, bet arī par visu pasauli kā vienotu veselumu.

Vēl viena atšķirība, salīdzinot valdorfskolu ar parastajām skolām, ir garāka pirmā stunda – galvenā jeb perioda stunda, ar kuru sākas katra diena. Ik rītu apmēram mēnesi periodu stundā tiek apgūts viens mācību priekšmets. Šajā laikā skolēni paspēj gan iedziļināties mācību vielas saturā, gan patstāvīgi pētīt un izstrādāt dažādus projektus vecākajās klasēs.  Perioda stundas ilgums ir 90 minūtes. Pārējās mācību stundas notiek 45 minūtes, tāpat kā  citās skolās.

 

Visas pamatskolas gados pirmo reizi katru jauno jēdzienu apgūst, izmantojot stāstus un attēlus, un piesaistot arī mākslu, mūziku un kustības. Valdorfskolā mācību process gandrīz nemaz netiek balstīts uz standarta mācību grāmatām. Katrs skolēns pats rada ilustrētu kopsavilkumu par noteiktu mācību kursu grāmatas formātā.

 

Valdorfizglītības nostādnes nosaka, ka klases skolotājs jeb audzinātājs ir kopā ar klasi visus 9 pamatskolas gadus, mācot vismaz perioda stundas, bet praksē to diemžēl ne vienmēr izdodas īstenot.

2020./2021. mācību gadā mūsu skolā ir sešpadsmit klases ar 419 skolēniem.

Pin It on Pinterest