Pie mums Rīgas Valdorfskolā

Esiet sveicināti Valdorfpedagoģijas draugi un interesenti. Esmu Māra Svilāne, Rīgas Valdorfskolas direktore un pedagoģe. Viss mans apzinātais skolotājas mūžs ir pagājis šajā skolā jau no 1991. gada. Un, ja man būtu viss jāsāk no jauna, es atkal izvēlētos šo ceļu – tā ir mana pārliecība. Šī ir labākā mācību metode bērna vispusīgai un veselīgai attīstībai.

Pašvaldības skola 

Atšķirībā no citām Valdorfa skolām Latvijā, Rīgas Valdorfskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde ar akreditētu pamatskolas izglītības programmu. Mēs saņemam finansējumu no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, tomēr, lai īstenotu alternatīvas mācīšanās metodes, ir nepieciešams ārējs finansiāls atbalsts. Rīgas Valdorfskolai ir oficiāli nodibināta vecāku biedrība, kurā vecāki brīvprātīgi ziedo skolas attīstībai. Uzzini, kas ir biedrība. (RĪGAS VALDORFSKOLAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAS BIEDRĪBA)  

Pieaugot skolēnu skaitam, pilsētas pašvaldība piedāvāja lielisku iespēju paplašināt skolu. Šobrīd Rīgas Valdorskolā ir no 3 līdz 4 paralēlklasēm katrā klašu grupā. 

Savukārt, mūsu pirmsskolā jeb Valdorfa bērnudārzā,  bērns iegūst savu pirmo valdorpedagoģijas pieredzi. Pirmsskola 

Brīvībai un atbildībai 

Tāda ir mūsu skolas devīze, kurā koncentrēti atspoguļojas mūsu mērķi un uzdevumi.

Mēs, Rīgas Valdorfskolā, strādājam, lai saskatītu un attīstītu katra skolēna unikalitāti, palīdzot viņam iepazīt labo, skaisto, patieso.

Tieši tāpēc tik svarīga ir brīvība, lai ir vieta izaugsmei un atbildība, lai sagatavotu skolēnu aktīvai, demokrātiskai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē.

Kad bērnam uzsākt skolas gaitas?

Valdorfskolā pamatskolas izglītības apguve var sākties, kad bērns ir gatavs skolai. Parasti tas notiek gandrīz septiņu gadu vecumā pēc pirmo piena zobu nomaiņas. Tad  bērnā parādās spēja koncentrēt uzmanību. Tāpēc, pirms iestāšanās skolā, svarīga ir saruna ar skolas psiholoģi, kas nosaka, vai topošais skolēns ir gatavs mācībām vai mazajam jāļauj izdzīvot bērnības rotaļu laiku. Bērnu rotaļas ir būtiskas  viņa veselīgai un harmoniskai attīstībai, un pāragra intelektuālā attīstība pēc Rūdolfa Šteinera iegūtajām atziņām var būt daudzu  hronisku  slimību cēlonis pieaugušā vecumā.

Kā pie mums notiek mācības? 

Mūsu skolā  izglītība tiek apgūta ar valdorfpedagoģijas metožu palīdzību. Tas nozīmē, ka īpaša ir skolotāju attieksme pret katru audzēkni. Valdorfpedagoģijas pamatā ir ieraudzīt skolēna stiprās puses un palīdzēt tās pilnveidot. Īpaši ir arī mūsu skolas bērnu vecāki, kas izvēlējušies šo alternatīvo skolu, jo  šeit valdošā ģimeniskā gaisotne, piesaista un rada uzticēšanos.

Īpašais valdorfpedagoģijā

Mēs, Valdorfskolā, īpašu lomu piešķiram mākslas priekšmetiem un runas kultūrai. Mākslinieciskā jaunrade bērniem veicina gribasspēka attīstīšanu, runas māksla attīsta jūtu pasauli. Tāpēc vizuālā māksla, teātris, terapeitiskā kustību māksla – eiritmija – dziedāšana,  mūzikas instrumentu spēle un amatniecība ir integrēta mācību procesā, lai skolēns pilnvērtīgāk uztvertu mācību vielu, dabīgā ceļā iemācītos sadarboties un  bagātinātu savu dvēseli. Turklāt mākslinieciskie un ritmiskie izteiksmes līdzekļi labāk palīdz apgūt jauno mācību vielu. Šeit arī izpaužas skolotāja radošā loma, jo Valdorfskolā skolotājs pats veido metodisko bāzi, balstoties uz izstrādāto mācību programmuun skolēns katrā priekšmetā pats rada ilustrētu kopsavilkumu par noteiktu mācību saturu darba burtnīcas formā. 

Arī divu svešvalodu apguve no pirmās klases (angļu un vācu vai angļu un krievu) palīdz bērnam labāk sajust savu identitāti, lai labāk saprastu citus gan valodas, gan savstarpējo attiecību veidošanā. 

Klases skolotājs un dzīvais vārds 

Skolotāja loma valdorfizglītībā ir īpaša, jo tieši klases skolotājs jeb audzinātājs  ir kopā ar savu klasi visus 9 pamatskolas gadus, mācot vismaz perioda  stundas. Skolotājs ir gan paraugs, gan padomdevējs.  

Dzīvais vārds, kas iet no cilvēka uz cilvēka, ir sociālās un humānās  audzināšanas ietekmīgākā metode laimīgu un gudru skolēnu audzināšanā un izglītošanā, tāpēc arī turpmāk, Rīgas Valdorfskola pēc iespējas vairāk praktizēs klātienes mācības. 

 

Pin It on Pinterest