Normatīvie akti

  • Skolas nolikums 
  • Iekšējās kārtības noteikumi 
  • Uzņemšanas noteikumi 
  • Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 
  • Pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022.m.g.  
  • Attīstības plāns 2022.-2024. gadam 
  • Kārtība, kādā Rīgas Valdorfskolā tiek veikta personas datu apstrāde un aprite, kā arī privātuma un personas datu aizsardzība
  • Kārtība, kādā vecāki un citas personas uzturas skolā
  • Rīcība, ja skolā konstatēta vardarbība
  • Skolas padomes reglaments 

Pin It on Pinterest